info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 72
เดือนนี้ 4,595
เดือนที่แล้ว 7,555
ทั้งหมด 44,989

group คณะผู้บริหาร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
(นายสนิท สำพะโว)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายสนิท สำพะโว)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายประเสริฐ สิงห์บุญมี)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายประเสริฐ สิงห์บุญมี)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายคำม่วง ทิพย์โชติ)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายคำม่วง ทิพย์โชติ)
รองนายก อบต.กุดค้า
group สมาชิกสภา
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนันทิชา พรมกสิกร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวนันทิชา พรมกสิกร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอุดม หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอุดม หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพงศ์ธร พัสดร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพงศ์ธร พัสดร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
group กองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวพิกุลแก้ว พันธุพาน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวพิกุลแก้ว พันธุพาน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวศศิประภา)
อวดครอง ครู คศ.1
(นางสาวศศิประภา)
อวดครอง ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาวสินีนาฎ บุญมั่ง)
ครู
(นางสาวสินีนาฎ บุญมั่ง)
ครู
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวบุญฑริกา บุญตาโดน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวบุญฑริกา บุญตาโดน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นายเจษฎา สิมลี)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเจษฎา สิมลี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาพัชร์ รักจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาพัชร์ รักจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
folder โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664