info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282
group คณะผู้บริหาร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
(นายสนิท สำพะโว)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายสนิท สำพะโว)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายประเสริฐ สิงห์บุญมี)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายประเสริฐ สิงห์บุญมี)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายคำม่วง ทิพย์โชติ)
รองนายก อบต.กุดค้า
(นายคำม่วง ทิพย์โชติ)
รองนายก อบต.กุดค้า
group สมาชิกสภา
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857597056
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857597056
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางสาวตติญาภรณ์ นามแสง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0688379293
(นางสาวตติญาภรณ์ นามแสง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0688379293
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
ว่าง
รองปลัด อบต.กุดค้า
ว่าง
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวดิญญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิญญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
group กองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก)
นายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเจษฎา นุ่นนาแซง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
(นางสาวอารีย์ ยศเชียง )
ครู คศ.1
(นางสาวอารีย์ ยศเชียง )
ครู คศ.1
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิสมัย โคกยะสุพรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางละวัลย์ โคตรชุม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุภาพร ครุฑละคร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเกวรินทร์ บูรพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเกวรินทร์ บูรพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางบานชื่น สมัตถะ)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพัชร์ แสงจันเทศ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพัชร์ แสงจันเทศ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวนฤมล มีไพรทูลย์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
folder โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664