info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 232
เดือนนี้ 4,990
เดือนที่แล้ว 8,672
ทั้งหมด 31,990

collections สถานที่สำคัญ
สำนักงาน (ภายนอก)
สำนักงาน (ภายใน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดค้า
 
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
      “เกษตรนำเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตองค์รวม  การศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน”
 
     กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) เป็น พื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสการพัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรมกาผลิตและอุตสาหกรรมการบริการเนื่องจาก ตั้งอยู่ตอนบนของภาคและมีบริการพื้นฐานเละสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพ มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป. ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เป็นประตูการค้าลงทุน และ การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้
 
พันธกิจ (Mision)
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้า
ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า กับประเทสอนุภาคกลุ่มน้ าโขง
พัฒนาระบบการเพาะปลูก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน
 
22 พฤศจิกายน 2562
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
      “เกษตรนำเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตองค์รวม  การศึกษาตลอดชีวิต  มุ่งสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน”
 
     กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) เป็น พื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสการพัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรมกาผลิตและอุตสาหกรรมการบริการเนื่องจาก ตั้งอยู่ตอนบนของภาคและมีบริการพื้นฐานเละสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพ มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป. ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เป็นประตูการค้าลงทุน และ การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้
 
พันธกิจ (Mision)
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้า
ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า กับประเทสอนุภาคกลุ่มน้ าโขง
พัฒนาระบบการเพาะปลูก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน
 
22 พฤศจิกายน 2562
place ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664