info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 227
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file สรุปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664