info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
insert_drive_file ประกาศระเบียบการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 อ่านต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรรียนร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกตั้งสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167