info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 361
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง-ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโพนสูง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านท่าช่วง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านศรีสงคราม ม.13 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกุดค้า ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนสะอาด ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านทุ่งฝน ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดค้า-โนนหอม บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ฏ สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563- กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563- มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝาย ม.5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยม้วยตอนล่าง หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563- มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองท่าเรือ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664