info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 338
verified_user ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
7 ตุลาคม 2563
insert_drive_file ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย : admin เปิดอ่าน : 10
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file คำสั่้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
8 สิงหาคม 2563
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664