info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 200
folder คู่มือและมาตราฐานการปฎิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664