info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 54
เมื่อวาน 337
เดือนนี้ 5,107
เดือนที่แล้ว 8,463
ทั้งหมด 31,132

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ. 2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ. 2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664