info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 224
check_circle ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน
1. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 2. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า 294 หมู่ 12 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. สำนักงาน 0-4218-0664 เบอร์โทร. นายกอบต.กุดค้า 04-9714-8688, 08-4726-2774 เบอร์โทร. ปลัดอบต.กุดค้า 08-4708-3742 4. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเว็ปไซต์ www.kudkha.go.th
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กระบวนการรับเรื่องร้อนเรียนทุกข์
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664