info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 50
เมื่อวาน 333
เดือนนี้ 5,103
เดือนที่แล้ว 8,459
ทั้งหมด 31,128

folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
1. ช่องทางร้องเรียน
 
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
 
- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 042-268114
 
- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า (www.kudkha.go.th/)
 
, FACEBOOK องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า พิจารณาลงนาม
 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
 
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
 
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
 
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
25 พฤศจิกายน 2562
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
1. ช่องทางร้องเรียน
 
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
 
- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 042-268114
 
- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า (www.kudkha.go.th/)
 
, FACEBOOK องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า พิจารณาลงนาม
 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
 
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
 
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
 
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
 
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
25 พฤศจิกายน 2562

ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664