info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 223
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ (Vision) “เกษตรนำเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตองค์รวม การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) เป็น พื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสการพัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรมกาผลิตและอุตสาหกรรมการบริการเนื่องจาก ตั้งอยู่ตอนบนของภาคและมีบริการพื้นฐานเละสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพ มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป. ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เป็นประตูการค้าลงทุน และ การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ พันธกิจ (Mision) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้า ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า กับประเทสอนุภาคกลุ่มน้ าโขง พัฒนาระบบการเพาะปลูก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์ที่ 3. : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664