info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 335
เดือนนี้ 5,105
เดือนที่แล้ว 8,461
ทั้งหมด 31,130

folder เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพ


บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
       ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
 
 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๘
 
    -คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
    - ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
    - หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
          โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
    -มีสัญชาติไทย
    -มีสมุดคู่มือคนพิการ
    -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.
 
ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
 
         ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
    -สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
    -สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
    -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. 
 
กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0-4226-8114
 
เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
 
 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
   คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)
 
    -ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
    -ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
    -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง
    -ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง
    -ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต.
    -มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี
 
   หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
 
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
 
22 พฤศจิกายน 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพ

บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
       ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
 
 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๘
 
    -คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
    - ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
    - หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
          โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
    -มีสัญชาติไทย
    -มีสมุดคู่มือคนพิการ
    -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.
 
ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
 
         ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
    -สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
    -สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
    -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. 
 
กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0-4226-8114
 
เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
 
 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
   คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)
 
    -ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
    -ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
    -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง
    -ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง
    -ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต.
    -มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี
 
   หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
 
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
 
22 พฤศจิกายน 2562

ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า

สายด่วนนายก

      โทร.0-4218-0664

 

(นายประยูร  บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า

สายด่วนปลัด

     โทร.0-4218-0664