info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 378
folder เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยเอดส์
ภาพ

เบี้ยยังชีพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ เบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๘ -คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ - ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ - หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ -มีสัญชาติไทย -มีสมุดคู่มือคนพิการ -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ -สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร -สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0-4226-8114 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน) -ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน -ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ -มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง -ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง -ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต. -มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี หลักฐานการรับความช่วยเหลือ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664