info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 71
เดือนนี้ 4,594
เดือนที่แล้ว 7,554
ทั้งหมด 44,988

group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนันทิชา พรมกสิกร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวนันทิชา พรมกสิกร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอุดม หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอุดม หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพงศ์ธร พัสดร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพงศ์ธร พัสดร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664