info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 281
group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายกรรณิกา คำลาภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857597056
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857597056
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
(นางสาวตติญาภรณ์ นามแสง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0688379293
(นางสาวตติญาภรณ์ นามแสง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0688379293
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายบุญเรือง หอมกระชาย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสายัณฑ์ ไผ่ล้อมทำเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายสุธน ไชยกิจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภัทรพงษ์ แสงสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664