info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เดือนนี้ 4,556
เดือนที่แล้ว 7,516
ทั้งหมด 44,950

group สมาชิกสภา
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอำนาจ ภูมิประพันธ์)
ประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายกอง ไผ่ล้อมทำเล)
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายอนุชิต ชารีทำ)
เลขานุการสภา อบต.กุดค้า
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง โลมินทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายสุพร โคกยะสุพรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสกสรร อ่อนจิต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายสมพร ภูตาโดน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประเดช หิตะคุณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายปัญญา มาตเหลือง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายประจวบ ทวีพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสอน พลมั่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสมพร ด้ามซอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายบุญสม คำมะโนชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายเกียงลม ภูกิ่งพลอย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
(นายชนะพล ศรีไพศาล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664