info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 113
เดือนนี้ 4,636
เดือนที่แล้ว 7,596
ทั้งหมด 45,030

group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664