info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 318
camera_alt กิจกรรมผลงาน
กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [28 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [12 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [5 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อการมีส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ร่วมแก้ปัญหา พ.ศ.2563 [14 มิถุนายน 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2563 [17 มกราคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (16 มิถุนายน 2563)
ผู้โพส : admin
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร (11 มีนาคม 2563)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664