info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 381
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : สำนักปลัดได้ดำเนินการจัด "โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ)
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : 0-4218-0664