ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสาร เพื่อนำนักเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กุดค้า ไปทัศนศึกษาตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง