ชื่อเรื่อง : ซื้อนม UHT ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ชนิดกล่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.กุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง