ชื่อเรื่อง : ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืด ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง