ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมเซมสถานที่ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.กุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง