ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง