ชื่อเรื่อง : โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเชียง หมู่ที่ ๙ (บ้านโนนสะอาด)