ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกห้วยกะเลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง