ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะพาสติก ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง