ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า จำนวน 9 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง